زمانی که درد مزمن بیمار به درمان پاسخ نداده باشد، مراقبت تسکین دهنده به آرامش بیمار کمک می کند.

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.

داروهای ترکیبی چیست؟

داروی ترکیبی تلفیقی از علم و هنر است که اختصاصا برای هر فرد و براساس نسخه پزشک توسط داروساز در اشکال دارویی و دوزهای متفاوت بسته به نیاز بیمار ساخته می شود.
داروهای ترکیبی گزینه ای عالی برای افرادی هستند که...

  • به اجزاء جانبی داروهای تولید شده شرکتی (تولید در حجم وسیع) حساسیت دارند (گلوتن، کازئین، شکر، الکل، مواد محافظ، رنگ ها و..)
  • به داروهای با قدرت و شکل دارویی خاص که به صورت تجاری وجود ندارند (lollipop ها،..) نیاز دارند.
  • قادر به بلع قرص یا کپسول ها نیستند (خصوصا اطفال)
  • داروهایی را نیاز دارند که به صورت تجاری در دسترس نیستند.
پس به هر دلیلی ممکن است داروهای تولید شده شرکتی قادر به رفع نیازهای بیماران نباشند. این دقیقا جایی است که داروهای ترکیبی به کار می آیند. داروسازان با پزشکان همکاری می کنند تا این شکاف را در مراقبت سلامت از طریق اشکال دارویی منحصربه فرد و روش های نوآورانه انتقال دارو، از بین ببرند.
داروهای ترکیبی بخشی از داروسازی سنتی بوده است که در آن داروسازان از دانش خود برای فرموله کردن داروها استفاده می کردند اما جالب است بدانید که امروزه این بخش با تکنولوژی های به روز همراه شده و متناسب با ویژگی های افراد داروی سفارشی تولید می کند.

داروهای ترکیبی چیست؟

داروی ترکیبی تلفیقی از علم و هنر است که اختصاصا برای هر فرد و براساس نسخه پزشک توسط داروساز در اشکال دارویی و دوزهای متفاوت بسته به نیاز بیمار ساخته می شود.
داروهای ترکیبی گزینه ای عالی برای افرادی هستند که...

  • به اجزاء جانبی داروهای تولید شده شرکتی (تولید در حجم وسیع) حساسیت دارند (گلوتن، کازئین، شکر، الکل، مواد محافظ، رنگ ها و..)
  • به داروهای با قدرت و شکل دارویی خاص که به صورت تجاری وجود ندارند (lollipop ها،..) نیاز دارند.
  • قادر به بلع قرص یا کپسول ها نیستند (خصوصا اطفال)
  • داروهایی را نیاز دارند که به صورت تجاری در دسترس نیستند.

پس به هر دلیلی ممکن است داروهای تولید شده شرکتی قادر به رفع نیازهای بیماران نباشند. این دقیقا جایی است که داروهای ترکیبی به کار می آیند. داروسازان با پزشکان همکاری می کنند تا این شکاف را در مراقبت سلامت از طریق اشکال دارویی منحصربه فرد و روش های نوآورانه انتقال دارو، از بین ببرند.

داروهای ترکیبی بخشی از داروسازی سنتی بوده است که در آن داروسازان از دانش خود برای فرموله کردن داروها استفاده می کردند اما جالب است بدانید که امروزه این بخش با تکنولوژی های به روز همراه شده و متناسب با ویژگی های افراد داروی سفارشی تولید می کند.

آخرین مقالات

خدمات ما

راهنمای ترکیب دارو

95%

مشاوره و آموزش

50%

90%

تأمین دارو

خدمات ما

راهنمای ترکیب دارو

95%

مشاوره و آموزش

50%

90%

تأمین دارو